Copyright C 2008 - 2018 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
Pragniemy poinformować, iż Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Sarnowie w Gminie Lubraniec uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.:
"Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec"
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.02.00 Kształcenie Ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wprowadzenie dodatkowych zajęć (w tym bieżące funkcjonujące 12 miesięcy) w OWP w Zgłowiączce, Kłobi, Lubrańcu
i Sarnowie, na terenie Gminy Lubraniec w okresie od lipca 2018 r. do marca 2020 r.

Wartość projektu: 720  000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 612  000,00 zł
                                             
WYSIWYG Web Builder
Pragniemy poinformować, iż  realizujemy w partnerstwie projekt pt.:
"Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego"

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.
Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

Projekt zakłada realizację 24 580 h bezpłatnych zajęć dodatkowych.
Wszystkie szkoły zostaną  wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.